Vietnamese Ministry

Vào năm 2012 Woodlake bắt đầu chương trình Mục Vụ cho người Việt Nam và gọi Mục Sư Lê Phước Lễ là Mục Sư Việt Nam. Mục Sư Lễ tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí vào thứ Bảy cuối tháng Chín. Quí vị có thể liên lạc …

Continue reading